Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Vraag urgentie aan

Urgentie aanvragen voor voorrang op een huurwoning.

urgentie aanvraag

Waarmee kunnen wij u helpen?

.
Een team van sociaal werkers staat klaar om u te assisteren bij het indienen van uw aanvraag voor woonurgentie. Deze aanvraag wordt zorgvuldig opgesteld op basis van uw unieke omstandigheden, in overeenstemming met de specifieke eisen en voorwaarden die in uw gemeente gelden.
Voor welke situatie heeft u een urgentieverklaring nodig?

Wilt u liever terug gebeld worden?

  Door Verzenden te klikken gaat u akkoord met ons Privacybeleid

  Urgentie

  Stap 1: De aanvraagprocedure

  Hoewel u veel zelf kunt regelen, is het prettig om iemand met ervaring en specialistische kennis te hebben die met u meekijkt en ervoor zorgt dat uw formulieren correct worden ingevuld (urgentie aanvragen). Dit geeft vertrouwen in het aanvraagproces.

  Bij UrgentieWoning fungeren wij als uw sociaal werker tijdens de aanvraagprocedure. Binnen één werkdag nemen wij contact met u op per e-mail voor een beoordeling van uw kansen. Enkel indien wij een redelijke slagingskans zien in uw situatie nemen wij uw dossier aan.

  Als blijkt dat u weinig of geen kansen maakt op een urgentieverklaring dan blijft het adviesgesprek kosteloos en storten we uw betaling terug. Ook worden uw aanmelding en persoonlijke gegevens definitief verwijderd uit onze systemen. U kunt erop rekenen dat u vertrouwelijk kunt spreken met ons over uw persoonlijke situatie.

  Lees meer

  Stap 2: Aanleveren van documenten

  U dient ons alle vereiste documenten digitaal of per post aan te leveren. Deze documenten zullen vervolgens als bijlagen worden toegevoegd aan uw aanvraag. Een consulent zal het dossier opstellen en de relevante wetgeving raadplegen voordat het dossier volledig wordt ingediend bij de toetsingscommissie van uw gemeente.

  Lees meer

  Stap 3: De aanvraag is ingediend!

  U hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen, wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor uw aanvraag. Onze consulenten zullen zorg dragen voor het naleven van de beslistermijnen en indien nodig aanvullende informatie verstrekken. U kunt erop vertrouwen dat de aanvraag volledig en correct is ingediend, met de juiste nadruk op de relevante aspecten van uw situatie.

  Binnen acht weken neemt de toetsingscommissie een beslissing op uw aanvraag, die kan resulteren in een toekenning of afwijzing. Bij een toekenning wordt deze doorgezonden naar uw Woningnet-account, waar u met voorrang kunt reageren op passende woningen.

  Bij een afwijzing zullen wij zorgvuldig kijken naar de motivering en u kosteloos adviseren over de mogelijkheid tot het maken van bezwaar. Voor de bezwaarprocedure zullen wij u doorverwijzen naar een specialist uit ons netwerk en blijven wij betrokken bij uw situatie.

  Lees meer

  Een urgentieverklaring verschaft voorrang op andere kandidaten op de wachtlijst voor sociale huurwoningen, wat aanzienlijk de wachttijd verkort voor een geschikte woning. Het kan tevens toegang bieden tot een breder scala aan woningen die anders niet beschikbaar zouden zijn voor reguliere woningzoekenden. In situaties van crisis, zoals bij huiselijk geweld, ernstige gezondheidsproblemen of na een ramp, vormt een urgentieverklaring een cruciale oplossing om snel toegang te krijgen tot veilige en stabiele huisvesting.

  Urgentie

  Wat is een urgentieverklaring?

  Een urgentieverklaring woningzoekende is voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een nieuwe woning, bijvoorbeeld bij een scheiding. Zodra uw aanvraag voor een urgentieverklaring (ook wel voorrangsverklaring genoemd) is toegewezen, krijgt u voorrang tijdens uw zoektocht naar een sociale huurwoning.

  Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan?

  U kunt makkelijk en snel een urgentieverklaring aanvragen via onderstaand formulier. Op basis van de ingevulde gegevens wordt gekeken welke mogelijkheden u heeft. Bij twijfel neemt een jurist per mail contact op om uw casus te bespreken. We nemen uw dossier alleen aan als deze een redelijke slagingskans heeft voor een urgentieverklaring bij uw gemeente of woningbouwvereniging. U krijgt alle documentatie per mail opgestuurd, met duidelijke afspraken en een opdrachtbevestiging. Neem dit zorgvuldig door voordat u de aanvraag indient. Indien akkoord sturen wij de aanvraag namens u naar de regionale toetsingscommissie in uw gemeente.

  U betaalt voor onze diensten € 110,-, hiernaast betaalt u ook de legeskosten van de urgentiecommissie, omdat de leges per regio kunnen verschillen, zijn deze niet op voorhand te vermelden maar dit zij kosten die moeten worden voldaan om uw aanvraag in behandeling te nemen.

  Hoe lang duurt de aanvraag?

  De uiterste reactietermijn na een aanvraag is 12 weken na het indienen. Bij sommige gemeenten en casussen is dit sneller. Tijdens de aanvraagprocedure nemen wij contact met u op om de voortgang te bespreken. Het kan zijn dat er om meer informatie (betreffende uw scheiding of breuk) wordt gevraagd. Voor de snelheid van het proces en de uiteindelijke uitkomst is het belangrijk dat u alle benodigde documenten tijdig opstuurt. Zo kunnen we uw situatie sterk onderbouwen.

  Hoe krijg ik de urgentieverklaring?

  U ontvangt de beschikking zowel digitaal als per post. De toetsingscommissie die hierover beslist bestaat uit maatschappelijk werkers, juristen, artsen en/of beleidsambtenaren. Is de urgentieverklaring toegewezen? Gefeliciteerd! U kunt de aanvraag zien in uw WoningNet-account, waar u nu voorrang krijgt als u actief reageert op woningen. WoningNet regelt de toewijzing van sociale huurwoningen.

  Ik heb een urgentieverklaring. Wat nu?

  U heeft 3 maanden de tijd om een geschikte woning te vinden op basis van de samenstelling van uw huishouden. Tijdens het reageren op woningen via WoningNet, krijgt u voorrang op andere kandidaten. U mag geen geschikte woningen weigeren. Kunt u geen woning vinden? Dan kunt u via ons een verlenging van de urgentieverklaring aanvragen.

  Veelgestelde vragen

  • Wij gaan direct voor u aan de slag. U kunt direct Urgentie Aanvragen.

   Om u goed te kunnen helpen vragen wij u om uw situatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven bij uw aanmelding. Onze jurist zal uw situatie toetsen op de meest recente wet- en regelgeving rondom het toekennen van woonurgentie. Hierover krijgt u een mail met daarin het vervolgproces.

   U kunt ervan uitgaan dat de meeste dossiers binnen een termijn van enkele weken worden afgerond. Onze dienstverlening is vaak snel afgerond, de aanvraag bij de gemeente neemt echter tijd in beslag en daarin zijn wij afhankelijk van de gemeente. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

  • U kunt bij uw gemeente terecht voor een daklozenopvang, dit betekent dat u een bijdrage betaalt aan de opvang waar u veelal gedeelde voorzieningen heeft en u aan regels gebonden bent.

   Wij zullen u hiervoor aanmelden, indien er een wachtrij is stellen wij onze eigen opvang ter beschikking. U betaalt hier een eigen bijdrage voor, u woont dan in een appartement in een woonwijk. Niemand, dus ook niet uw sociaal netwerk of werkgever hoeft te weten dat u in een opvang zit.

  • Wij zijn een particulier juristenkantoor. U betaalt ons altijd per voorschotnota vooraf. Wij zullen bij afgewezen aanvragen geen restitutie doen van de door u betaalde gelden, dit betekent dat wij een inspanningsverplichting hebben jegens u.

   Indien uw aanvraag is afgewezen tekenen wij – indien daar gronden voor zijn – bezwaar voor u aan, in overleg met u schakelen wij een advocaat in en deze doet de beroepsprocedure. U dient de advocaat zelf te betalen, indien u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u enkel een eigen bijdrage dient te betalen gedurende de procedure.

   Onze ervaren juristen zullen daarom vooraf uw dossier doornemen en de mogelijkheden met u bespreken om teleurstellingen te voorkomen. Op al onze diensten is 21% BTW en 8% kantoorkosten van toepassing.

  • U bent altijd welkom voor een kopje koffie en een vrijblijvend intakegesprek!

   Neem hiervoor contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen met onze jurist. Wij zijn op werkdagen beschikbaar, ons kantoor is gevestigd in Rotterdam.

  • Neem hiervoor contact op met onze secretariaat. Wij nemen regelmatig dossiers over van maatschappelijke organisaties om de juiste en passende begeleiding te bieden.

  • Wij streven er bij UrgentieWoning naar om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over onze dienstverlening. Onze cliënten zijn vaak zelf niet juridisch onderlegd en hebben moeite om hun situatie inclusief alle relevante juridische aspecten op papier te zetten.

   UrgentieWoning ziet zich als de voorvechter die voor de underdog opkomt tegen de ‘grote’ overheid in situaties waar de overheid procedures te ingewikkeld heeft gemaakt, te weinig heeft gebouwd en te veel om bewijsmiddelen vraagt. UrgentieWoning loodst gewone mensen – tegen betaling – door dit oerwoud.

  • Indien uw CIZ-indicatie het toelaat en u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget (PGB), kunnen wij u langdurige persoonlijke begeleiding aanbieden bij financiële en overige zaken. Wij helpen u naar dagbesteding, begeleiden u, bieden toezicht en adviseren waar nodig.

  • Wij werken in alle gemeenten door heel Nederland. Dit betekent dat u dus een aanvraag kunt doen voor iedere gemeente, wel is de procedure per gemeente anders en daarom zullen wij de aanvragen ook afzonderlijk beoordelen.

   In bepaalde gemeenten is het niet mogelijk om het dossier via ons in te dienen, in dat geval zullen wij het dossier voor u opstellen en een afspraak voor u maken bij de woningbouwvereniging of gemeente. U dient in dat geval zelf het dossier in te leveren.

  • Een afwijzing is voor ons niet het punt om op te geven. Wij zullen altijd voor de alternatieve mogelijkheden bekijken en uw strategie wijzigen om alsnog tot het doel te komen.

   Indien er noodzaak toe is verwijzen wij door naar een inzake deskundige advocaat. Wij merken in de praktijk dat het vaak bij bezwaar- en beroepsprocedures wel tot een woonurgentie komt.

  • Voor alle aanvragen dient u achttien jaar en ouder te zijn.

  • Wij zijn een juristenkantoor welke gespecialiseerd is in Urgentie Aanvragen van voorrangsverklaringen. Op jaarbasis doen wij ongeveer drieduizend dossiers, onze slagingspercentage is 78% (2019). Wij zijn geen onderdeel van gemeenten en woningbouwverenigingen.

   Wij hebben ervaringen in het aanvragen van voorrangsverklaringen en zetten deze kennis en ervaring in om ook u aan een sociale huurwoning te helpen. In veel gevallen weten onze cliënten niet wat hun rechten zijn, daarom schakelen zij ons in.

   Wij verdedigen de rechten en staan daarom onze cliënten bij met de aanvraag en procedure bij de gemeente of woningbouwvereniging.

  • Voor het klaarmaken en uitwerken van uw aanvraag waarin wij op grond van uw specifieke situatie op de toepasselijke regels binnen uw gemeente beroep zullen doen, betaalt u ons kantoor een eenmalig bedrag ad € 35,00 dat ziet op onze dienstverlening.

   Voor dit bedrag nemen wij de zorgen van het juist en deugdelijk opstellen van uw aanvraag uit handen en zien wij er op toe dat uw aanvraag op grond van een of meer juiste urgentiegronden en goed onderbouwd door het bevoegde orgaan in behandeling kan worden genomen. Nadat uw aanvraag door ons is ingediend zal het bevoegde orgaan (zoals de Gemeente. Woningcorporatie of Urgentiecommissie) de geldende legeskosten om uw aanvraag in behandeling te nemen rechtstreeks bij u in rekening brengen.

   De legeskosten betaalt u derhalve rechtstreeks aan de betreffende instantie naast de kosten van onze dienstverlening.

   Indien u in bezwaar wenst te gaan tegen een onverhoopte afwijzende beslissing, dan zorgen wij ervoor dat een ter zake deskundige advocaat uw dossier ontvangt en u door deze advocaat wordt benaderd. U zult door de advocaat worden geïnformeerd over de eventuele advocaatkosten en kunt u zelf bepalen om wel of geen gebruik te maken van deze diensten. Wij werken samen met advocaten die werken op basis van een zogeheten “toevoeging”, hetgeen wilt zeggen dat met gesubsidieerde rechtsbijstand wordt gewerkt en de kosten van de advocaat afhankelijk is van uw inkomen wordt bepaald waarbij u slechts een “eigen bijdrage”betaalt en de overige kosten door de overheid worden vergoed.

  • Binnen één werkdag neemt onze juridisch-consulent contact met u op om uw situatie te beoordelen en uw aanmelding aan te vullen. Dit doen wij doorgaans telefonisch.

   De aanmelding zal daarna worden doorgestuurd naar onze jurist, hij zal een inschatting maken over uw slagingskansen en indien u redelijke kansen heeft zullen wij u dossier aannemen. U betaalt ons enkel als wij uw dossier zullen aannemen.

  • Als u de verklaring heeft, dient u zelf actief op zoek te gaan naar passend woonruimte. Wij kunnen u hierin wel begeleiden maar u dient het uiteindelijk zelf te doen.

  • De door ons geleverde diensten zien op urgente situaties. Door de aanvraag volledig in te vullen en in te zenden geeft u akkoord met directe levering van onze diensten en neemt u afstand van uw herroepingsrecht zodra de overeenkomst is nagekomen.

   Deze werkwijze is inherent aan de diensten die wij verlenen nu wij anderszins uw aanvraag pas in behandeling kunnen nemen nadat de bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

  • Alle informatie en bewijsstukken (urgentie aanvragen) dat wij van u ontvangen worden conform de meest recente wet- en regelgeving rondom privacy standaarden opgeslagen en verwerkt.

   Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens om dit proces te monitoren en toezicht te houden op het verwerkingsproces.

   Registratienummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 010823

  Cases, nieuws en interviews